• چگونه می توانم بلیطم را کنسل کنم؟

  الف) اگر بلیط خود را بر روی پرواز سیستمی رزرو کرده باشید:

  چنانچه دارای حساب کاربری روی وب سایت ما هستید، می توانید پس از ورود به پنل کاربری با مراجعه به بخش مدیریت صورتحساب ها از جزئیات رزرو مورد نظرتان دکمه کنسل کردن را انتخاب نمایید و پس از کنسلی آنلاین مسافرین دلخواه تان شیوه استرداد را به صورت اعتباری یا واریزی همانجا ثبت نمایید.

  کنسلی
  بلیط پروازهای سیستمی با توجه به ثبت رزرو در سرور مرکزی هواپیمایی علاوه بر ما از طریق دفاتر شرکت هواپیمایی برگزارکننده پرواز در شهرها و فرودگاه های کشور بدون محدودیت امکان پذیر می باشد. یعنی برای کنسلی رزروتان کافی است در ساعات اداری با ما به شماره پشتیبانی تماس بگیرید یا در هر زمان دیگری به فرودگاه مراجعه نمایید. با انجام کنسلی جای شما باطل شده و میزان جریمه مطابق بخشنامه شرکت های هواپیمایی بر اساس فاصله زمان انجام کنسلی تا زمان پرواز، طبق جدول زیر مشخص می گردد. چنانچه کنسلی خود را از طریق دفاتر هواپیمایی یا فرودگاه انجام دهید، لازم است جهت استرداد مبلغ باقیمانده با ما تماس بگیرید.
  y>

  ایرلاینشناسه نرخی(کلاس)تا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازتا 30 دقیقه قبل از پروازاز 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
  آسمانU W R X V M Q N Y S O20%40%
  D I Z A15%30%
  L H K B30%60%
  ماهانS X T V Q P R Y B10%30%50%
  L15%40%50%
  I20%40%50%
  N20%50%70%
  C30%40%70%
  W WW WA20%50%70%
  U90%95%
  تابانY R V Z L M A I P F K D N20%30%40%50%
  B W J S O Q E U H X100%
  قشم ایربه غیر از N K5%10%30%50%
  N K100%
  کاسپینW WF WB N NF NB X S SF H HF
  P PF PB R RF RB RH RD RE JD
  JH JB JF J Z ZF ZB ZH ZD Q
  QF QB QH QD
  30%50%
  M40%70%
  K KF L LF LB LH50%80%
  V A F U D IF IB IH IE I100%
  کارونهمه30%از ۱۲ ظهر روز قبل پرواز تا 2 ساعت به پرواز %50از 2 ساعت مانده به پرواز به بعد %65
  کیش ایرJ C Y H V R D20% تا 24 ساعت قبل از پرواز40% از 24 ساعت قبل از پرواز به بعد
  Q M N L O25% تا 24 ساعت قبل از پرواز50% از 24 ساعت قبل از پرواز به بعد
  تفتانهمه15%25%40%55%60%
  زاگرسZ X F(اکونومی)10%15%20%30%
  I T U A(اکونومی)15%20%30%40%
  B D E S(اکونومی)25%30%40%50%
  M N R (اکونومی)35%40%50%70
  H Q L(اکونومی)45%50%60%80%
  P V Y K (اکونومی)50%100%
  W100%
  ایران ایرL, X, N, M, K, Q, V, S, Y, I, C, J30%60%
  ایرلاینشناسه نرخی(کلاس)تا 24 ساعت قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازاز 3 ساعت به بعد
  آتاهمه30%50%60%
  ایرلاینشناسه نرخی(کلاس)48 ساعت قبل از پرواز24 ساعت قبل از پروازتا 12 ساعت قبل از پروازاز 12 ساعت قبل از پرواز، تا یک هفته بعد از پرواز در صورت درخواست
  سپهرانهمه30%40%50%75%
  ایرلاینشناسه نرخی ( کلاس )از زمان صدور تا 4 ساعت قبل پرواز (تغییر تاریخ)از زمان صدور تا 4 ساعت قبل پرواز (کنسلی)از 4 ساعت قبل پرواز به بعد(از دست دادن پرواز)
  معراجPنداردنداردندارد
  Y50%50%70%
  B40%50%60%
  M30%40%60%
  H30%30%50%
  ایرلاینقیمت بلیطتا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۳ روز قبل از پروازتا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۱ روز قبل از پروازاز ساعت ۱۲ ظهر روز قبل تا ۵ ساعت قبل از پروازجا ماندن از پرواز
  ایران ایر تور
  500.000 تومان و بالاتر20%30%40%50%
  300.000 الی 499.000 تومان30%40%50%60%
  155.000 الی 299.000 تومان30%40%60%70%
  154.000 تومان و پایین تر30%40%70%80%
  ایرلاینشناسه نرخی(کلاس)از زمان صدور تا 12 ظهر سه روز قبل از پروازاز 12 ظهر سه روز تا 12 ظهر دو روز قبل از پروازاز 12 ظهر دو روز تا 12 ظهر روز قبل از پروازاز 12 ظهر روز قبل تا بعد از پرواز و NO-SHOW
  *وارشM V U P S R40%50%60%80%
  W L K Q Y N H I60%70%80%95%
  از زمان صدور تا 12 ظهر سه روز قبل از پروازاز 12 ظهر سه روز تا 2 ساعت قبل از پروازاز 2 ساعت پیش از پرواز تا زمان پرواز و NO-SHOW
  UU VV MM LL KK QQ PP SS RR WW(مخصوص فروش آنلاین هواپیمایی وارش)10%30%50%
  NN II HH(مخصوص مسیر تهران-ساری-تهران)100%

  <tddir=”ltr”>کلاس M</tddir=”ltr”>30%40%60%

  ایرلاینشناسه نرخی(کلاس)تا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازتا 30 دقیقه قبل از پروازاز 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
  ایران ایرکلاس هایL, X, N, M, K, Q, V, S, Y, I, C,J30%60%
  آسمان کلاس های U W R X V M Q N Y S O20%20%20%20%40%
  آسمان کلاس های D I Z A15%15%15%15%30%
  آسمانکلاس های L H K B30%30%30%30%60%
  ماهانکلاس های S X T V Q P R Y B10%10%30%50%50%
  ماهانکلاس L15%15%40%50%50%
  ماهانکلاس I20%20%40%50%50%
  ماهانکلاس N20%20%50%70%70%
  ماهانکلاس C30%30%40%70%70%
  ماهانکلاس های U90%90%90%95%95%
  ماهانکلاس های W WW WA20%50%70%
  آتاهمه30%50%60%
  سپهرانهمه30%40%50%75%
  وارشM V U P S R40%50%60%80%
  وارشW L K Q Y N H I(مخصوص فروش آنلاین هواپیمایی وارش)60%70%80%95%
  وارشUU VV MM LL KK QQ PP SS RR WW(مخصوص مسیر تهران-ساری-تهران)10%30%50%
  وارشNN II HHغیر قابل استرداد
  ایران ایر تور500.000 تومان و بالاتر20%30%40%50%
  ایران ایر تور300.000 الی 499.000 تومان30%40%50%60%
  ایران ایر تور155.000 الی 299.000 تومان30%40%60%70%
  ایران ایر تور154.000 تومان و پایین تر30%40%70%80%
  تابانکلاس های Y R V Z L M A I P F K D N20%30%40%50%50%
  تابانکلاس هایB W J S O Q E U H Xغیر قابل استرداد
  قشم ایربه غیر از کلاس های N K5%10%30%30%50%
  قشم ایرکلاس های N Kغیر قابل استرداد
  کاسپینکلاس های W WF WB N NF NB X S SF H HF P PH PB
  R RF RB RH RD RE JD JH JB JF J Z ZF ZB ZH ZD
  Q QF QB QH QD
  30%30%50%50%50%
  کاسپین کلاس های M40%40%70%70%70%
  کاسپینکلاس K KF L LF LB LH50%50%80%80%80%
  کاسپینکلاس V A F U D IF IB IH IE Iغیر قابل استرداد
  کارون همه کلاس ها30%30%50%65%
  کیش ایرکلاس های J C Y H V R D20%40%
  کیش ایرکلاس های Q M N L O25%50%
  معراجکلاس pنداردنداردندارد
  معراجکلاس Y50%50%70%
  معراجکلاس B40%50%60%
  معراج
  معراجکلاس H30%30%50%
  تفتانهمه ی کلاس ها 15%25%40%55%60%
  زاگرسکلاس Z X F15%20%30%
  زاگرسکلاس I T U A15%20%30%40%
  زاگرسکلاس B D E S25%30%40%50%
  زاگرسکلاس M N R35%40%50%70
  زاگرسکلاس های H Q L45%50%60%80%
  زاگرسکلاس های P V Y K50%100%
  زاگرسکلاس های Wغیر قابل استرداد

  ب) اگر بلیط خود را بر روی پرواز چارتری رزرو کرده باشید:

  با توجه به چارتری بودن پرواز، کنسلی بلیط تنها از طریق چارترکننده امکان پذیر می باشد. برای کنسلی بلیط چارتری خود با ما تماس بگیرید! پس از هماهنگی با چارترکننده میزان درصد جریمه را به شما اعلام می کنیم. این درصد جریمه بر اساس شرایط و مقررات هر چارترکننده متفاوت است به گونه ای که ممکن است حتی درخواست کنسلی شما پذیرش نشود. با اطلاع از درصد جریمه چنانچه قصد کنسلی داشتید، ما امور مربوط به کنسلی را از طریق چارترکننده برای شما انجام خواهیم داد و پس از آن مبلغ باقیمانده را به شما استرداد خواهیم کرد.

  اگر پروازم کنسل شود چطور می توانم مبلغ پرداختیم را دریافت کنم؟

  الف) اگر کنسلی پرواز از طریق ما به شما اطلاع داده شده باشد:

  چنانچه پرواز مسافرین پیش از فرا رسیدن زمان انجام کنسل شود، طی تماس تلفنی به ایشان اطلاع خواهیم داد. در اینصورت شما می توانید تمام مبلغ پرداختیتان را دریافت کنید یا یکی از پروازهای جایگزینی که به شما پیشنهاد می کنیم را انتخاب نمایید. ما با کنسلی پرواز، هیچ پرواز جایگزینی به شما تحمیل نخواهیم کرد و در صورت انصراف هیچ مبلغی از مبلغ پرداختیتان بابت خدماتمان کسر نخواهیم کرد. سعی می کنیم پروازهای جایگزین پیشنهادی هم زمان و هم قیمت پرواز اول شما باشد اما در صورت وجود اختلاف قیمت، این اختلاف می بایست توسط شما پرداخت گردد.

  ب) اگر کنسلی پرواز به دلیل بدی آب و هوا یا نقص فنی در فرودگاه اعلام شده باشد:

  گاهی پرواز مسافرین پس از حضور ایشان در فرودگاه، از زمین بلند نشده یا پس از پرواز در فرودگاه مقصد به زمین ننشسته و به فرودگاه مبدا باز می گردد. در اینصورت جهت تسریع در فرآیند استرداد مبلغ پرداختی، می بایست تصویر بلیط مهر شده برای ما ایمیل یا فکس گردد. همچنین اصل بلیط مهر شده نزد مسافر نگهداری شده تا در صورت لزوم برای شرکت هواپیمایی پست شود. چنانچه این اتفاق ناخوشایند برای شما اتفاق افتاد، پس از ارسال بلیط ها برای ما، با شماره 021——– تماس بگیرید تا کارشناسان فرآیند استرداد را برای شما انجام دهند.

  شرایط استفاده از بیمه کنسلی پرواز چیست؟

  شرایط استفاده از بیمه کنسلی پرواز که اولین بار توسط مرکز خرید بلیط هواپیما ارائه شده است به شرح ذیل می باشد:

  چنانچه کنسلی پرواز زودتر از زمان انجام آن توسط هواپیمایی اعلام شود، ما تهیه بلیط جایگزین برای شما را بیمه خواهیم کرد.
  عبارت “بیمه” اصطلاحی است که منظور آن همان پرداخت تشویقی روزو آنلاین که طی یک قرارداد خصوصی برعهده گرفته است می باشد.
  این بیمه تا 20 هزار تومان مازاد بر پرداخت اولیه شما را جهت تهیه بلیط جایگزین پرداخت خواهد کرد.
  تاریخ پرواز بلیط جایگزین می بایست حداکثر سه روز قبل یا بعد از پرواز اولیه باشد.
  این بیمه مربوط به پروازی است که مستقیما توسط هواپیمایی کنسل شده باشد و پروازهای وابسته را شامل نمی شود.
  این بیمه به بلیط جایگزینی که توسط ما تهیه نشود تعلق نخواهد گرفت.
  این بیمه مشمول رزروهای تلفنی و رزروهای همکاران آژانسی نیست.
  اگر زمان پرواز تغییر کند و برای من مناسب نباشد آیا می توانم بلیطم را کنسل کنم؟

  ما تغییرات زمان پرواز را طی تماس تلفنی به مسافرین اطلاع خواهیم داد. چنانچه تغییرات زمان شامل تعجیل بیش از نیم ساعت یا تاخیر بیش از دو ساعت پرواز باشد و زمان جدید پرواز برای مسافرین مناسب نباشد، امکان کنسلی بدون خسارت
  بلیط هواپیما فراهم است.

  گاهی پروازها، بدون اطلاع به ما و پس از حضور مسافرین در فرودگاه با بیش از دو ساعت تاخیر انجام خواهند شد. در اینصورت جهت استرداد بدون خسارت مبلغ بلیط لازم است تصویر بلیط مهر شده برای ما ایمیل یا فکس گردد. همچنین اصل بلیط مهر شده نزد مسافر نگهداری شده تا در صورت لزوم برای شرکت هواپیمایی پست شود.

  مبلغ بلیط های کنسل شده چطور و در چه مدتی استرداد خواهد شد؟

  مبالغ استردادی مربوط به کنسلی بلیط هواپیما از طریق حواله بین بانکی سحاب به کارت بانکی شما طی 72 ساعت کاری واریز خواهد شد. همچنین اگر دارای حساب کاربری هستید می توانید درخواست نمایید تا مبلغ استردادی به اعتبار کاربری شما افزوده شده و پس از آن در رزروهای دیگرتان از آن استفاده نمایید.