برندگان جدید آلوین

Winner 1
Winner 9
Winner 11
3
Winner 3
Winner 8
Winner 10
Winner 14
Winner 2
Winner 7
1
Winner 13
Winner 4
Winner 6
2
Winner 12
Winner 15

برندگان 1500 امتیازی آلوین

برندگان 900 امتیازی آلوین

Winner 19
Winner 18
Winner 17
Winner 16

برندگان 500 امتیازی آلوین

Winner 9
Winner 8
Winner 27
Winner 3
Winner 26
Winner 6
Winner 24

برندگان 200 امتیازی آلوین

Winner 1
Winner 11
Winner 22
Winner 2
Winner 12
Winner 23
Winner 7
Winner 13
Winner-15-300x225
Winner 20
Winner 4
Winner 10
Winner 21
Winner 25